GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa CN Thực phẩm & May TT
ID Tên sách - giáo trình URL
170587 Making recommendation - Nguồn: Internet
170588 Hướng dẫn viên du lịch - Nguồn: Internet
160589 Dinh dưỡng và xây dựng thực đơn - Nguồn: BCTECH
170590 Chất lượng nông sản phẩm thực phẩm - Nguồn: Internet
170591 Giáo trình an toàn lao động - Nguồn: Internet
170592 An toàn và bảo hộ lao động - Nguồn: Internet
170593 An toàn điện cho công nhân ngành thực phẩm - Nguồn: Internet
170594 Vệ sinh an toàn trong nhà bếp - Nguồn: Internet
170597 Kỹ thuật cắt tỉa và trang trí - Nguồn: Internet
170598 Hóa sinh thực phẩm - Nguồn: Internet
170599 Giáo trình hóa sinh - Nguồn: Internet
170600 Sinh học phân tử - Nguồn: Internet
170601 Hóa sinh thực vật - Nguồn: Internet
170602 Hóa sinh học (ĐH TDT) - Nguồn: Internet
170603 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Nguồn: Internet
170604 Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích - Nguồn: Internet
170605 kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm - Nguồn: Internet
170606 Phương pháp thí nghiệm - Nguồn: Internet
160607 Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Nguồn: BCTECH
170608 Kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm - Nguồn: Internet
170609 Đại cương về dinh dưỡng - Nguồn: Internet
170610 Chất dinh dưỡng vi lượng - Nguồn: Internet
170611 Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm - Nguồn: Internet
170612 Dinh dưỡng lý thuyết - Nguồn: Internet
160613 Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe - Nguồn: BCTECH
170614 Các quá trình trong chế biến thực phẩm - Nguồn: Internet
170615 Các quá trình cơ bản trong CNTP - Nguồn: Internet
170616 Máy chế biến và bảo quản thực phẩm - Nguồn: Internet
170617 Các biến đổi trong quá trình nướng thịt - Nguồn: Internet
170618 Chế biến dầu mỡ - Nguồn: Internet