GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Tin học nâng cao
ID Tên sách - giáo trình URL
161140 Tin học nâng cao (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
161141 Tin học nâng cao (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
170196 Excel cơ bản - Nguồn: Internet
170197 Excel nâng cao - Nguồn: Internet
170198 Soạn thảo văn bản - Nguồn: Internet
170205 Trình diễn với PowerPoint - Nguồn: Internet