GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Dựng phim với Adobe Premiere
ID Tên sách - giáo trình URL
170185 Giáo trình Dựng Video (CĐ CN Hà Nội) - Nguồn: Internet
170918 Adobe Premiere Pro Help (adobe.com) - Nguồn: Internet