GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Đồ họa ứng dụng CorelDRAW
ID Tên sách - giáo trình URL
170183 Giáo trình CorelDraw X6 (Sưu tầm: blogspot.com) - Nguồn: Internet
170184 Kỹ thuật tương tác giữa CorelDraw và Photoshop - Nguồn: Internet