GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động
ID Tên sách - giáo trình URL
170590 Chất lượng nông sản phẩm thực phẩm - Nguồn: Internet
170591 Giáo trình an toàn lao động - Nguồn: Internet
170592 An toàn và bảo hộ lao động - Nguồn: Internet
170593 An toàn điện cho công nhân ngành thực phẩm - Nguồn: Internet
170594 Vệ sinh an toàn trong nhà bếp - Nguồn: Internet
160417 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động - Nguồn: BCTECH