GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Hệ điều hành Linux
ID Tên sách - giáo trình URL
160115 Hệ điều hành Linux (Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
170850 Hệ điều hành Unix - Linux (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguồn: Internet
170851 Giáo trình Linux - MCSE - Nguồn: Internet
170852 Bài giảng Hệ điều hành Linux - Nguồn: Internet
170853 Giáo trình Quản trị HĐH Linux - Nguồn: Internet