GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Vệ sinh an toàn thực phẩm
ID Tên sách - giáo trình URL
170643 Chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170644 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170645 Tập huấn về kiến thực VSATTP - Nguồn: Internet
170646 Giáo trình vệ sinh an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170647 Nghị định 47 về VSATTP - Nguồn: Internet
160399 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Nguồn: BCTECH