GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Đồ họa ứng dụng
ID Tên sách - giáo trình URL
170186 Giáo trình Photoshop CS8 - Nguồn: Internet
160012 Đồ họa ứng dụng (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160084 Đồ họa ứng dụng (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160095 Đồ họa ứng dụng (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160109 Đồ họa ứng dụng (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160122 Đồ họa ứng dụng (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH