GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kiểm tra chất lượng sản phẩm
ID Tên sách - giáo trình URL
171014 Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm - Nguồn: Internet
170605 kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm - Nguồn: Internet
170606 Phương pháp thí nghiệm - Nguồn: Internet
160607 Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Nguồn: BCTECH
170620 Kiểm soát chất lượng sản phẩm không phù hợp - Nguồn: Internet
170621 Luật chất lượng sản phẩm thực phẩm - Nguồn: Internet
170622 Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet