GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition
ID Tên sách - giáo trình URL
170917 Adobe Audition Help (adobe.com) - Nguồn: Internet