GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa Công nghệ Thông tin
ID Tên sách - giáo trình URL
171145 Adobe iLLustrator Tutorial Videos - Nguồn: Internet
161142 Lập trình web với Laravel Framework (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160907 Giáo trình Lập trình mạng (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
171035 Bài 1 - Nguyên lý kế toán - Topica - Nguồn: Internet
171037 Bài 2 - Nguyên lý kế toán - Topica - Nguồn: Internet
171050 Bài 3 - Nguyên Lý Kế Toán - Topica - Nguồn: Internet
171051 Bài 4 - Nguyên lý kế toán - Topica - Nguồn: Internet
171052 Bài 5 - Nguyên lý kế toán - Topica - Nguồn: Internet
171053 Bài 1 - Thuế - Topica - Nguồn: Internet
171054 Bài 2 - Thuế - Topica - Nguồn: Internet
171055 Bài 3 - Thuế - Topica - Nguồn: Internet
171056 Bài 4 - Thuế - Topica - Nguồn: Internet
171057 Bài 5 -Thuế - Topica - Nguồn: Internet
171058 Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171059 Quá trình nghiên cứu thống kê - Nguồn: Internet
171060 Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171061 Thống kê giá thành sản xuất của doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171062 Thống kê lao động trong doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171063 Thống kê tài sản trong doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171064 Chỉ số - Nguồn: Internet
171065 Phân tích hoạt động kinh doanh - Nguồn: Internet
171066 Kinh tế vĩ mô (HVBCVT) - Nguồn: Internet
171067 Kinh tế vĩ mô - Nguồn: Internet
171068 Phân tích hoạt động kinh doanh (Q2) - Nguồn: Internet
171069 Câu hỏi trắc nghiệm thuế - Nguồn: Internet
171070 40 bài thực hành kế toán doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171071 Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp - Nguồn: Internet
171072 Bài tập báo cáo tài chính - Nguồn: Internet
171073 Câu hỏi Kế toán tài sản cố định - Nguồn: Internet
171074 Mẫu sổ sách kế toán - Nguồn: Internet