GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Đảm bảo chất lượng và ATTP trong CBMA
ID Tên sách - giáo trình URL
170529 Chất lượng nông sản thực phẩm - Nguồn: Internet
170530 Luật chất lượng hàng hóa - Nguồn: Internet
170531 Phân tích kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng hàng hóa - Nguồn: Internet
170532 Quản lý chất lượng theo HACCP - Nguồn: Internet
170534 Chất lượng sản phẩm và thiện chí của nhà sản xuất - Nguồn: Internet
160420 Đảm bảo chất lượng và ATTP trong CBMA - Nguồn: BCTECH