GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thống kê doanh nghiệp
ID Tên sách - giáo trình URL
171058 Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171059 Quá trình nghiên cứu thống kê - Nguồn: Internet
171060 Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171061 Thống kê giá thành sản xuất của doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171062 Thống kê lao động trong doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171063 Thống kê tài sản trong doanh nghiệp - Nguồn: Internet
171064 Chỉ số - Nguồn: Internet
160212 Thống kê doanh nghiệp (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160232 Thống kê doanh nghiệp (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH