GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Phụ gia thực phẩm
ID Tên sách - giáo trình URL
171017 Phụ gia thực phẩm (Đàm Sao Mai) - Nguồn: Internet
170628 Phụ gia thực phẩm - Nguồn: Internet
170629 Luật an toàn phụ gia thực phẩm - Nguồn: Internet
170630 Hệ thống quản lý HACCP - Nguồn: Internet
170631 Phu gia trong chế biến thực phẩm (Bài Giảng) - Nguồn: Internet
170632 Quy chuẩn kỹ thuật cho phụ gia thực phẩm - Nguồn: Internet
160397 Phụ gia thực phẩm - Nguồn: BCTECH