GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Hóa sinh thực phẩm
ID Tên sách - giáo trình URL
170598 Hóa sinh thực phẩm - Nguồn: Internet
170599 Giáo trình hóa sinh - Nguồn: Internet
170600 Sinh học phân tử - Nguồn: Internet
170601 Hóa sinh thực vật - Nguồn: Internet
170602 Hóa sinh học (ĐH TDT) - Nguồn: Internet
160393 Hóa sinh thực phẩm - Nguồn: BCTECH