GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Biên tập video
ID Tên sách - giáo trình URL
170185 Giáo trình Dựng Video (CĐ CN Hà Nội) - Nguồn: Internet
170187 Adobe After Effects CC Help (adobe.com) - Nguồn: Internet
170188 Hướng dẫn tổng quan After Effects - Nguồn: Internet
170918 Adobe Premiere Pro Help (adobe.com) - Nguồn: Internet
170919 Adobe After Effects Help (adobe.com) - Nguồn: Internet