GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Hàn
ID Tên sách - giáo trình URL
160804 Robot hàn - Nguồn: BCTECH
170825 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170826 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170827 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170828 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170829 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170835 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170836 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170837 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170838 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170839 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
160672 Dung sai lắp ghép và đo lường - Nguồn: BCTECH
160675 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) - Nguồn: BCTECH
160678 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 2 (FCAW) - Nguồn: BCTECH
160680 Hàn MIG/MAG - Nguồn: BCTECH
160681 Hàn ống công nghệ - Nguồn: BCTECH
160684 Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế - Nguồn: BCTECH
160686 Nâng cao hiệu quả công việc - Nguồn: BCTECH
160689 Hàn TIG - Nguồn: BCTECH
160690 Vẽ Kỹ Thuật - Nguồn: BCTECH
160692 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn - Nguồn: BCTECH
160695 Hàn hồ quang nâng cao - Nguồn: BCTECH
160696 Hàn hồ quang cơ bản - Nguồn: BCTECH
160697 Quy trình hàn - Nguồn: BCTECH
160700 Hàn tự động dưới lớp thuốc - Nguồn: BCTECH
160774 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) - Nguồn: BCTECH
160775 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 2 (FCAW) - Nguồn: BCTECH
160776 Hàn MIG/MAG - Nguồn: BCTECH
160777 Hàn ống công nghệ - Nguồn: BCTECH
160778 Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế - Nguồn: BCTECH