GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Đóng gói bao bì
ID Tên sách - giáo trình URL
170623 Tìm hiểu về bao bì giấy - Nguồn: Internet
170624 Bao bì kim loại - Nguồn: Internet
170625 Bao bì thực phẩm - Nguồn: Internet
170626 Bao bì giấy - Nguồn: Internet
170627 Bao bì gốm sứ - Nguồn: Internet
160392 Đóng gói bao bì - Nguồn: BCTECH