GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Xử lý sự cố phần mềm
ID Tên sách - giáo trình URL
160081 Xử lý sự cố phần mềm (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160092 Xử lý sự cố phần mềm (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160123 Xử lý sự cố phần mềm (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH