GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thương phẩm hàng thực phẩm
ID Tên sách - giáo trình URL
171005 Thịt gia súc gia cầm (Bài giảng) - Nguồn: Internet
171006 Cá và hải sản - Nguồn: Internet
170556 Vệ sinh an toàn trong thực phẩm và hàng hóa - Nguồn: Internet
170557 Chất lượng nông sản và thực phẩm - Nguồn: Internet
170558 Hệ thống quản lý chất lượng HACCP - Nguồn: Internet
170559 Luật an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170560 Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm - Nguồn: Internet
160423 Thương phẩm hàng thực phẩm - Nguồn: BCTECH