GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Mỹ thuật trang phục
ID Tên sách - giáo trình URL
170717 Thiết kế trang phục - Nguồn: Internet
170718 Thiết kế thời trang trên máy tính - Nguồn: Internet
170719 Bộ sưu tập hè thu - Nguồn: Internet
170720 Thiết kế sơ đồ trên máy tính - Nguồn: Internet
170721 Mỹ thuật - Nguồn: Internet
170722 Khái quát lịch sử mỹ thuật - Nguồn: Internet
160405 Mỹ thuật trang phục - Nguồn: BCTECH