GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Cơ sở thiết kế trang phục
ID Tên sách - giáo trình URL
170698 Cơ sở thiết kế trang phục (BG) - Nguồn: Internet
170699 Cơ sở thiết kế trang phục (ĐH CN) - Nguồn: Internet
170701 Thiết kế trang phục 5 - Nguồn: Internet
170702 Thiết kế trang phục 3 - Nguồn: Internet
170704 Thiết kế trang phục 2 - Nguồn: Internet
170730 Thiết kế quần áo - Nguồn: Internet
160403 Cơ sở thiết kế trang phục - Nguồn: BCTECH