GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Anh văn chuyên ngành
ID Tên sách - giáo trình URL
170691 Từ điển tiếng anh chuyên ngành - Nguồn: Internet
170693 Từ điển hóa học - Nguồn: Internet
170694 Từ điển tiếng anh thực phẩm - Nguồn: Internet
160400 Anh văn chuyên ngành - Nguồn: BCTECH