GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Hiệu ứng phim với Adobe After Effect
ID Tên sách - giáo trình URL
170187 Adobe After Effects CC Help (adobe.com) - Nguồn: Internet
170188 Hướng dẫn tổng quan After Effects - Nguồn: Internet
170919 Adobe After Effects Help (adobe.com) - Nguồn: Internet