GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch
ID Tên sách - giáo trình URL
170537 Các Khái niệm cơ bản về du lịch - Nguồn: Internet
170538 Những vấn đề cơ bản về du lịch - Nguồn: Internet
170543 Tâm lý khách du lịch của một số nước trên thế giới - Nguồn: Internet
170545 Tâm lý khách du lịch - Nguồn: Internet
170549 Những khách sạn lạ và độc nhất trên thế giới - Nguồn: Internet
160419 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch - Nguồn: BCTECH