GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Nghiệp vụ nhà hàng
ID Tên sách - giáo trình URL
170541 Kinh doanh khách sạn nhà hàng - Nguồn: Internet
170542 Standard for hotel and motel - Nguồn: Internet
170551 Lý luận chung về marketing và nhà hàng - Nguồn: Internet
170552 Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch của Việt Nam - Nguồn: Internet
170554 Thị trường du lịch của Lào - Nguồn: Internet
170555 Quy trình lễ tân nhà hàng - Nguồn: Internet
160421 Nghiệp vụ nhà hàng - Nguồn: BCTECH