GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế dàn trang với Adobe InDesign
ID Tên sách - giáo trình URL
170189 Adobe InDesign CS3 User Guide - Nguồn: Internet
170190 Adobe InDesign CS5-5.5 Troubleshooting - Nguồn: Internet
170191 Creating eBooks with Adobe InDesign CC - Nguồn: Internet
170192 Adobe® InDesign® CC Help - Nguồn: Internet
170193 Cơ bản Adobe Indesign CS5 - Nguồn: Internet
170194 Tài liệu InDesign CS6 (TT Đồ họa Việt Tâm Đức) - Nguồn: Internet
170195 10 Essential InDesign Skills - Nguồn: Internet