GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kỹ thuật cắt may cơ bản
ID Tên sách - giáo trình URL
170712 Công nghệ may 1 - Nguồn: Internet
170713 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170714 Công nghệ trải vải - Nguồn: Internet
170715 Cắt may cơ bản - Nguồn: Internet
170716 Cắt may toàn tập - Nguồn: Internet
160404 Kỹ thuật cắt may cơ bản - Nguồn: BCTECH