GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Ngoại ngữ
ID Tên sách - giáo trình URL
170427 Real Writing 1 - Nguồn: Internet
170428 Real Listening and Speaking 2 - Nguồn: Internet
170429 Real Listening and Speaking 1 - Nguồn: Internet
170430 New Market Leader 3 Student book - Nguồn: Internet
170431 New Market Leader 2 Student book - Nguồn: Internet
170432 New Market Leader 1 Student book - Nguồn: Internet
170433 New Headway Pronunciation Elementary - Nguồn: Internet
170434 MyGrammarLab A1_A2 - Nguồn: Internet
170437 English for marketing and advertising - Nguồn: Internet
170438 English for Telephoning - Nguồn: Internet
170439 English for Customer Care - Nguồn: Internet
170440 English For Secretaries Student Book - Nguồn: Internet
160442 Tiếng Anh chuyên ngành KT Máy lạnh & ĐH không khí (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160443 Tiếng Anh chuyên ngành KT máy lạnh & ĐH không khí (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160444 Tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160445 Tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160446 Tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện tử (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160447 Tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện tử (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160448 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160449 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160450 Tiếng Anh chuyên ngành Hàn - Nguồn: BCTECH
160451 Tiếng Anh chuyên ngành Chế tạo thiết bị cơ khí - Nguồn: BCTECH
160452 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ ô tô - Nguồn: BCTECH
160453 Tiếng Anh chuyên ngành Chế biến thực phẩm (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160454 Tiếng Anh chuyên ngành Chế biến thực phẩm (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH