GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Quản trị tác nghiệp
ID Tên sách - giáo trình URL
170565 Quản trị bán hàng - Nguồn: Internet
170566 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử - Nguồn: Internet
170567 Các nguyên tắc trong quản trị - Nguồn: Internet
170568 Kỹ năng quản trị trong bán hàng - Nguồn: Internet
160569 Quản trị tác nghiệp - Nguồn: BCTECH
170570 Quản trị tác nghiệp - Nguồn: Internet
170425 Quản trị tác nghiệp - Nguồn: Internet