GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế mẫu công nghiệp
ID Tên sách - giáo trình URL
170730 Thiết kế quần áo - Nguồn: Internet
170732 Thiết kế thời trang nữ - Nguồn: Internet
160413 Thiết kế mẫu công nghiệp - Nguồn: BCTECH