GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Tiếng anh chuyên ngành chế biến món ăn
ID Tên sách - giáo trình URL
170583 Thuật ngữ chuyên ngành - Nguồn: Internet
170584 Thuật ngữ chuyên ngành du lịch - Nguồn: Internet
170585 The tour guide - Nguồn: Internet
170586 The job interview - Nguồn: Internet
170587 Making recommendation - Nguồn: Internet
170588 Hướng dẫn viên du lịch - Nguồn: Internet
160426 Tiếng anh chuyên ngành chế biến món ăn - Nguồn: BCTECH