GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Quản lý chất lượng sản phẩm
ID Tên sách - giáo trình URL
171015 So sánh ISO 22000 và ISO 9001 - Nguồn: Internet
170673 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet
170674 Quản lý CL theo HACCP - Nguồn: Internet
170676 Chất lượng nông sản thực phẩm - Nguồn: Internet
170677 Quản lý chất lượng thực phẩm - Nguồn: Internet
170679 Quản trị chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet
160398 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: BCTECH