GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - VI ĐIỀU KHIỂN
ID Tên sách - giáo trình URL
171076 KỸ THUẬT VI XỬ LÝ( tác giả: PHẠM HOÀNG DUY) - Nguồn: Internet
171077 BÀI TẬP VI ĐIỀU KHIỂN(tác giả: Hồ Trung Mỹ) - Nguồn: Internet
171078 CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH HỌ VĐK 8051 - Nguồn: Internet
171079 GT Vi xử lý - Vi điều khiển( Trường Đại học Sao Đỏ) - Nguồn: Internet
171080 LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC VỚI PHẦN MỀM CCS - Nguồn: Internet
171081 GT Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển - Nguồn: Internet
171082 TỔNG QUAN VỀ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN 8951 - Nguồn: Internet
171083 GT VI ĐIỀU KHIỂN 8051( tác giả: Trần Văn Ôn) - Nguồn: Internet
160484 VI ĐIỀU KHIỂN CD - Nguồn: BCTECH
160485 VI ĐIỀU KHIỂN TC - Nguồn: BCTECH