GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo
ID Tên sách - giáo trình URL
171017 Phụ gia thực phẩm (Đàm Sao Mai) - Nguồn: Internet
170633 Kỹ thuật làm bánh cơ bản - Nguồn: Internet
170634 Kỹ thuật sản xuất bánh qui - Nguồn: Internet
170635 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo (nghề) - Nguồn: Internet
170636 Tiêu chuẩn bánh mì (TCVN) - Nguồn: Internet
170637 Tiêu chuẩn cho sản phẩm kẹo (TCVN) - Nguồn: Internet
160389 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo - Nguồn: BCTECH
160396 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo - Nguồn: BCTECH