GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
ID Tên sách - giáo trình URL
170845 Bài giảng Hệ quản trị CSDL SQL Server - Nguồn: Internet
160014 Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160083 Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160094 Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160110 Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
170136 Giáo trình Hệ CSDL (Đại học Công nghiệp TpHCM) - Nguồn: Internet