GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Lập trình web PHP & MySQL
ID Tên sách - giáo trình URL
161142 Lập trình web với Laravel Framework (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
170854 Bài giảng PHP - Module 1 (T3H) - Nguồn: Internet
170855 Bài giảng PHP - Module 2 (T3H) - Nguồn: Internet
170856 Bài giảng PHP - Module 3 (T3H) - Nguồn: Internet
170857 Bài giảng PHP - Module 4 (T3H) - Nguồn: Internet
160016 Lập trình web PHP & MySQL (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160090 Lập trình web PHP & MySQL (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160103 Lập trình web PHP & MySQL (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160104 Lập trình web PHP nâng cao (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH