GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kế toán khách sạn, nhà hàng
ID Tên sách - giáo trình URL
160208 Kế toán khách sạn, nhà hàng (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160209 Kế toán khách sạn, nhà hàng (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH