GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kỹ thuật phòng thí nghiệm
ID Tên sách - giáo trình URL
171014 Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm - Nguồn: Internet
170603 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Nguồn: Internet
170604 Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích - Nguồn: Internet
170605 kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm - Nguồn: Internet
170606 Phương pháp thí nghiệm - Nguồn: Internet
170608 Kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm - Nguồn: Internet
160395 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Nguồn: BCTECH