GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Mỹ thuật căn bản
ID Tên sách - giáo trình URL
170166 Lược sử Mỹ thuật Việt Nam (NXB: KHXH) - Nguồn: Internet
170168 Vai trò của Mỹ thuật ứng dụng trong cuộc sống và đào tạo (ĐH Mở Hà Nội) - Nguồn: Internet