GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Tin học văn phòng
ID Tên sách - giáo trình URL
170196 Excel cơ bản - Nguồn: Internet
170197 Excel nâng cao - Nguồn: Internet
170198 Soạn thảo văn bản - Nguồn: Internet
170205 Trình diễn với PowerPoint - Nguồn: Internet
160080 Tin học văn phòng (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160107 Tin học văn phòng (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160116 Tin học văn phòng (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH