GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Tiếng Anh chuyên ngành
ID Tên sách - giáo trình URL
160442 Tiếng Anh chuyên ngành KT Máy lạnh & ĐH không khí (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160443 Tiếng Anh chuyên ngành KT máy lạnh & ĐH không khí (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160444 Tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160445 Tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160446 Tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện tử (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160447 Tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện tử (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160448 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160449 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160450 Tiếng Anh chuyên ngành Hàn - Nguồn: BCTECH
160451 Tiếng Anh chuyên ngành Chế tạo thiết bị cơ khí - Nguồn: BCTECH
160452 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ ô tô - Nguồn: BCTECH
160453 Tiếng Anh chuyên ngành Chế biến thực phẩm (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160454 Tiếng Anh chuyên ngành Chế biến thực phẩm (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH