GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Hệ Cao đẳng
ID Tên sách - giáo trình URL
170827 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170828 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170829 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: Internet
170830 Vẽ Autocad - Nguồn: Internet
170831 Vẽ Autocad - Nguồn: Internet
170832 Vẽ Autocad - Nguồn: Internet
170833 Vẽ Autocad - Nguồn: Internet
170834 Vẽ Autocad - Nguồn: Internet
170835 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170836 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170837 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170838 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170839 Kỹ thuật an toàn lao động - Nguồn: Internet
170840 nguội cơ bản - Nguồn: Internet
170841 nguội cơ bản - Nguồn: Internet
170842 nguội cơ bản - Nguồn: Internet
170843 nguội cơ bản - Nguồn: Internet
170844 nguội cơ bản - Nguồn: Internet
160648 Gia công cơ khí trên máy công cụ - Nguồn: BCTECH
160650 Nâng chuyển thiết bị - Nguồn: BCTECH
160652 Vật liệu cơ khí - Nguồn: BCTECH
160657 Chế tạo bồn bể - Nguồn: BCTECH
160660 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: BCTECH
160662 Cắt phôi trên máy cắt Plasma-CNC - Nguồn: BCTECH
160664 Cắt khí và hàn cơ bản - Nguồn: BCTECH
160667 Chế tạo lắp đặt ống công nghệ - Nguồn: BCTECH
160669 Kỹ thuật đo lường lấy dấu, khai triển trong chế tạo thiết bị cơ khí - Nguồn: BCTECH
160671 Chế tạo khung nhà công nghiệp - Nguồn: BCTECH
160764 Gia công cơ khí trên máy công cụ - Nguồn: BCTECH
160765 Nâng chuyển thiết bị - Nguồn: BCTECH