GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Chế tạo khuôn mẫu - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Tiếng Nhật 1 5 120 30 80 10
9 Tiếng Nhật 2 5 120 30 80 10
10 Tiếng Nhật 3 5 120 30 80 10
11 Tiếng Nhật 4 5 120 30 80 10
12 Dung sai lắp ghép và đo lường 2 45 15 28 2
13 Vật liệu cơ khí 2 45 30 12 3
14 Vẽ kỹ thuật 4 90 30 52 8
15 Vẽ Autocad 2 45 15 28 2
16 Kỹ thuật an toàn lao động 2 45 30 12 3
17 Gia công nguội cơ bản 3 75 15 57 3
18 Cơ sở công nghệ gia công kim loại 4 75 45 26 4
19 Công nghệ chế tạo khuôn mẫu 3 60 45 11 4
20 Gia công Tiện 1 2 45 15 26 4
21 Gia công Phay 1 3 75 15 52 8
22 Gia công Mài 1 3 75 15 52 8
23 CAD – CAM – CNC Cơ bản 6 150 30 108 12
24 Gia công trên máy cắt dây 1 2 45 15 22 8
25 Gia công trên máy xung định hình 1 2 45 15 22 8
26 Thiết kế khuôn mẫu cơ bản 4 90 30 52 8
27 Gia công lắp ráp khuôn cơ bản 4 90 30 44 16
28 Thực hành nâng cao 4 120 15 99 6
29 Anh văn nâng cao 4 120 26 84 10
30 Tin học nâng cao 4 120 30 80 10
31 Thực tập sản xuất 5 225 0 219 6
32 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 0 82 8
33 Bảo trì bảo dưỡng cơ khí (TC*) 2 45 15 28 2