GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Thiết kế đồ họa - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Tiếng Anh chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 Lắp ráp và cài đặt máy tính 3 75 15 55 5
10 Lập trình cơ bản 4 90 30 56 4
11 Mỹ thuật căn bản 4 90 30 55 5
12 Đồ họa vector với Adobe Illustrator 4 90 30 55 5
13 Đồ họa ứng dụng Photoshop 4 90 30 55 5
14 Thiết kế web 4 90 30 45 15
15 Thực tế tại trung tâm in ấn quảng cáo 1 30 0 30 0
16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation 3 75 15 57 3
17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition 4 90 30 55 5
18 Dựng phim với Adobe Premiere 4 90 30 55 5
19 Thực hành nâng cao 2 60 15 40 5
20 Anh văn nâng cao 3 90 15 70 5
21 Tin học nâng cao 4 120 30 80 10
22 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 0 90 0
23 Thực tập tốt nghiệp 8 375 0 375 0
24 Hiệu ứng phim với Adobe After Effect (TC) 3 90 30 55 5
25 Biên tập video (TC) 2 90 30 55 5