GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Tiếng Anh chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 Lắp ráp và cài đặt máy tính 3 75 15 56 4
10 Tin học văn phòng 2 45 15 28 2
11 Lập trình cơ bản 4 90 30 56 4
12 Xứ lý sự cố phần mềm 4 45 15 27 3
13 Quản trị mạng 4 105 30 65 10
14 Quản trị cơ sở dữ liệu Access 2 60 15 42 3
15 Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 4 90 30 50 10
16 Đồ họa ứng dụng Photoshop 4 90 30 55 5
17 Thiết kế hoạt hình Flash 2 75 15 57 3
18 Thiết kế web 4 90 30 55 5
19 Lập trình Windows Form (TC*) 2 90 30 55 5
20 Tiếng anh nâng cao 3 90 15 70 5
21 Tin học nâng cao 4 90 30 55 5
22 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 0 90 0
23 Thực tập sản xuất 8 360 0 360 0
24 Thực hành nâng cao 2 60 15 40 5
25 Lập trình web PHP & MySQL (TC) 4 90 30 55 5