GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Anh văn chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 2 45 15 25 5
10 Dung sai và lắp ghép 2 45 15 25 5
11 Vật liệu cơ khí 2 45 15 25 5
12 Vẽ kỹ thuật 4 90 30 50 10
13 Gia công các chi tiết bằng tay 3 90 15 70 5
14 Cắt khí và hàn điện cơ bản 5 120 30 82 8
15 Gia công cơ khí trên máy công cụ 6 150 30 112 8
16 Chế tạo khung nhà công nghiệp 6 150 30 112 8
17 Chế tạo, lắp đặt ống công nghệ 5 120 30 80 10
18 Cắt phôi trên máy cắt Plasma CNC 3 60 30 25 5
19 Thực tập sản xuất 6 260 30 220 10
20 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 15 70 5
21 Thực hành nâng cao 3 90 15 73 2
22 Anh văn nâng cao 3 90 15 73 2
23 Tin học nâng cao 4 120 30 80 10
24 Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC (TC*) 4 105 15 85 5
25 Chế tạo bồn bể (TC) 4 105 15 85 5