GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Anh văn chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 Cơ kỹ thuật 2 45 15 26 4
10 Dung sai lắp ghép và đo lường 2 45 15 26 4
11 Vật liệu cơ khí 2 45 15 26 4
12 Vẽ kỹ thuật 4 90 30 52 8
13 Vẽ Autocad 2 45 15 26 4
14 Kỹ thuật an toàn lao động 2 45 15 26 4
15 Gia công nguội cơ bản 3 75 15 54 6
16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại 4 75 45 22 8
17 Gia công trên máy tiện 1 7 180 30 136 14
18 Gia công trên máy tiện CNC 1 2 45 15 26 4
19 Gia công trên máy phay 1 5 120 30 80 10
20 Gia công trên máy phay CNC 1 3 75 15 54 6
21 Gia công trên máy mài 1 2 45 15 26 4
22 Thực hành nâng cao 3 75 35 35 5
23 Tiếng anh nâng cao 5 120 26 84 10
24 Tin học nâng cao 5 120 30 80 10
25 Thực tập sản xuất 5 225 0 219 6
26 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 0 82 8
27 Bảo trì bảo dưỡng cơ khí (TC*) 2 45 15 26 4