GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Hàn - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Anh văn chuyên nghành 1 30 15 12 3
9 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 2 45 15 25 5
10 Vẽ Kỹ Thuật 4 90 30 50 10
11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn 5 120 30 85 5
12 Hàn hồ quang cơ bản 9 210 60 140 10
13 Hàn hồ quang nâng cao 10 270 30 230 10
14 Hàn MIG/MAG 5 120 30 80 10
15 Hàn TIG 4 90 30 50 10
16 Robot hàn 2 45 15 26 4
17 Thực hành nâng cao 3 90 15 73 2
18 Anh văn nâng cao 3 90 15 73 2
19 Tin học nâng cao 4 120 30 80 10
20 Thực tập sản xuất 6 260 30 220 10
21 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 15 70 5
22 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) (TC*) 3 90 15 70 5
23 Nâng cao hiệu quả công việc (TC) 3 90 15 70 5