GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Công nghệ ô tô - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Kỹ thuật an toàn lao động 1 30 20 8 2
9 Vẽ kỹ thuật 2 45 15 27 3
10 Dung sai lắp ghép và đo lường 1 30 10 18 2
11 Nguội cơ bản 1 30 10 18 2
12 Hàn cơ bản 1 30 10 18 2
13 Anh văn chuyên ngành 1 30 15 12 3
14 Cấu tạo ô tô 1 30 20 8 2
15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong 2 45 15 27 3
16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong 5 120 30 82 8
17 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống khởi động đánh lửa 4 90 30 56 4
18 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ 4 90 30 56 4
19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô 6 150 30 114 6
20 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô 2 45 15 28 2
21 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển trên xe ô tô 3 75 15 57 3
22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ 5 120 30 82 8
23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điện ô tô 6 150 30 112 8
24 Thực hành nâng cao 3 90 15 70 5
25 Anh văn nâng cao 3 90 15 70 5
26 Tin học nâng cao 5 120 30 80 10
27 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 15 75 0
29 Kiểm định ô tô (TC*) 2 45 15 28 2
30 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC*) 2 45 15 28 2